Friday, November 5, 2010

...threehundrednine/threehundredsixtyfive...

Some strange inspiration this evening